Polityka prywatności

Realizując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Akty prawne regulujące ochronę danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (opublikowane w Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (opublikowana w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

Administrator

Rychlicki Boroń Motyl spółka jawna w Krakowie dalej również jako „Kancelaria”.

Dane kontaktowe administratora

e-mail: grb@grb.pl; adres:  31 – 525 Kraków, ul. Zaleskiego 1

Organ nadzorczy

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dane kontaktowe organu nadzorczego

adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Każda osoba ma prawo wniesienia do organu nadzorczego skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych

Cel przetwarzania danych osobowych

Kancelaria jest administratorem danych osobowych klientów, osób kontaktowych klientów oraz osób, których dane są przekazane przez klientów, jeśli jest to niezbędne do wykonania usługi. Kancelaria przetwarza również dane osobowe osób, które uczestniczą w organizowanych przez nią wydarzeniach, aplikują o pracę, pracują lub świadczą dla Kancelarii usługi.

Przetwarzamy dane w następujących celach:

– wykonania usługi prawnej,

– rekrutacji i zatrudnienia,

– zawierania, wykonywania i dochodzenia roszczeń dotyczących Kancelarii,

– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Kancelaria nie podejmuje decyzji wobec osób, których dane dotyczą, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

Przetwarzane dane osobowe obejmują imię i nazwisko, numer telefonu i poczty elektronicznej oraz adres, numer PESEL, REGON i  NIP. Mogą być przetwarzane również inne dane niezbędne do  realizacji usługi prawnej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobom, których dotyczą przetwarzane dane, przysługują następujące prawa:

– prawo do informacji, które realizuje między innymi niniejsza Polityka prywatności,

– prawo dostępu do danych,

– prawo do sprostowania danych,

– prawo do usunięcia danych (o ile jest to możliwe z powodu ograniczeń wynikających z      przepisów prawa lub z powodu realizowania usługi przez Kancelarię),

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

– prawo do sprzeciwu.

Ograniczenie udostępniania informacji

Kancelaria nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, wynika wprost ze zleconej sprawy lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Kancelaria nie przekazujemy również danych osobowych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że wymaga tego zlecona sprawa. W takich przypadkach zapewniamy odpowiedni stopień ochrony danych osób fizycznych poprzez zastosowanie jednej z podstaw wymienionych w Rozdziale V RODO.

Dane osobowe przekazane Kancelarii nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Okresy przechowywania danych

Kancelaria przechowuje dane przez czas uzasadniony realizacją zlecenia prawnego lub przez okres wynikający z przepisów prawa.

W sprawach nieuregulowanych powyżej zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).