Kancelaria, dzięki posiadanemu wszechstronnemu zespołowi oraz doświadczeniu, świadczy szeroki wachlarz usług prawnych w zakresie spraw cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, karnych, administracyjnych, z zakresu prawa pracy, prawa spółek zarówno poprzez świadczenie doraźnej, jak i stałej pomocy prawnej. W zakres świadczonych usług wchodzi m.in. udzielanie porad prawnych, opracowywanie opinii prawnych, sporządzenie pozwów, czy innych pism procesowych, reprezentowanie interesów Klientów przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, organami administracyjnymi i innymi urzędami, czy w postępowaniu arbitrażowym.

Z uwagi na złożoność życia społecznego i obowiązujących przepisów, jak również wzajemne przenikanie się regulacji prawnych, tak ogólnie zarysowany powyżej zakres działalności nie wyczerpuje obszarów świadczenia usług przez Kancelarię. Niewątpliwie jednak istotnym polem w działalności Kancelarii są sprawy dotyczące:

– kompleksowej obsługi procesów inwestycyjnych,
– korporacyjne,
– restrukturyzacyjne,
– reprywatyzacji,
– związane z kredytami frankowymi (sprawy o uznanie za nieważne umów kredytowych czy przeciwko kredytobiorcom inicjowane przez banki).

Kancelaria Rychlicki Boroń Motyl prowadziła bądź prowadzi w szczególności obsługę prawną firm deweloperskich z branży mieszkaniowej i hotelarskiej, czy świadczących usługi związane z nieruchomościami, w tym obsługę wspólnot mieszkaniowych,  reprezentowała lub je reprezentuje w sporach sądowych, postępowaniach administracyjnych, negocjacjach z kontrahentami i wierzycielami, a także w postępowaniach upadłościowych i naprawczych na terenie całego kraju, w których przedmiot sporu lub postępowania niejednokrotnie osiągał kwoty wielocyfrowe.